Regulamin współpracy

Dzień dobry!

Chciałabym, żeby przed rozpoczęciem współpracy treść tego regulaminu była Ci znajoma. Ułatwi i uprzyjemni nam to wzajemny kontakt, a jednocześnie jasno określi czego możemy od siebie wymagać. 

Dla porządku – definicje:

 1. Psychodietetyk – magister dietetyki ze specjalizacją psychodietetyki Kinga Goździk.
 2. Podopieczny to:
  • osoba, która ukończyła 18. rok życia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
  • osoba, która ukończyła 16. rok życia i przedstawiająca pisemną zgodę Rodzica lub Opiekuna prawnego na wyraźnie wskazaną współpracę;
  • osoba, poniżej 16. roku życia w obecność Rodzica lub Opiekuna, zamawiająca usługę współpracy Dietetyka/Psychodietetyka i akceptuje regulamin współpracy.
 3. Materiały – wszystkie dokumenty, pliki, narzędzia, które psychodietetyk przekazuje Podopiecznemu w trakcie trwania współpracy.
 4. Współpraca psychodietetyczna, czyli nawiązanie przez użytkownika kontaktu z Kingą Goździk w celu odpłatnego otrzymania specjalistycznej porady edukacyjnej z zakresu dietetyki, psychodietetyki i aktywności fizycznej. Współpraca obejmuje minimum jedno spotkanie w formie zdalnej (np. rozmowa telefoniczna, spotkanie na platformie komunikacyjnej).
 5. Konsultacja – spotkanie Podopiecznego z psychodietetykiem w formie zdalnej, za pośrednictwem komunikatora internetowego lub rozmowy telefonicznej.
 6. Sklep, czyli serwis internetowy prowadzony przez administratora, dostępny w zakładce „sklepik” pod adresem przyprawiona.com/sklep.
 7. Terminarz to narzędzie elektroniczne służące do przedstawiania dostępnych terminów współpracy psychodietetycznej oraz umożliwiające użytkownikowi darmową rezerwację dogodnej daty i godziny spotkania. Złożenie rezerwacji przez użytkownika jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z porad edukacyjnych z zakresu dietetyki, psychodietetyki oraz aktywności fizycznej, świadczonych i przekazywanych przez Kingę Goździk.
 2. Usługi świadczone przez Dietetyka dotyczą oferty przedstawionej na stronie internetowej http://przyprawiona.com/oferta/. Warunkiem skorzystania z usług oferowanych przez psychodietetyka jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów oraz zobowiązanie się do opłacenia kosztu usługi według cen aktualnych w momencie złożenia zamówienia za pomocą Sklepu lub Terminarza. 
 3. Każdy Podopieczny korzystający z usług dietetycznych i/lub psychodietetycznych oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia regulaminu. Podopieczny ma prawo zgłoszenia uwag do regulaminu drogą mailową, na adres kontakt@przyprawiona.com, przed rozpoczęciem współpracy.

§ 2 Techniczne warunki współpracy

 1. Warunki techniczne konieczne do spełnienia po stronie Podopiecznego w celu prawidłowego skorzystania ze współpracy psychodietetycznej: 
  • dostęp do Internetu i urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron www (urządzeń i dostępu nie zapewnia Psychodietetyk) 
  • aktualna przeglądarka internetowa
  • aktywne konto poczty elektronicznej
  • dostęp do mikrofonu i głośników 
  • łącze internetowe o przepustowości pozwalającej na bezproblemową transmisję obrazu i/lub dźwięku
  • program umożliwiający otwieranie plików PDF

§ 3 Podstawowy zakres pracy psychodietetyka

 1. Psychodietetyk w ramach współpracy każdorazowo świadczy następujące usługi:
  • przeprowadzenie wywiadu zdrowotno-żywieniowego
  • ocena dotychczasowego stylu odżywiania,
  • ocena wyników laboratoryjnych,
  • weryfikacja i ewentualna modyfikacja planów suplementacyjnych w oparciu o zalecenia towarzystw specjalistycznych,
  • edukacja żywieniowa,
  • przeprowadzenie konsultacji
  • przygotowanie podsumowania z konsultacji,
  • stały kontakt drogą elektroniczną
 2. Usługi mogą być świadczone w pakietach, których szczegółowy zakres i czas trwania określone są na stronie internetowej przyprawiona.com w zakładce „Oferta”.
 3. Cennik Usług określony jest na stronie internetowej przyprawiona.com w zakładce „Oferta” oraz w Sklepie. Podane ceny są cenami ostatecznymi dla Podopiecznego.

§ 4 Prawa i obowiązki psychodietetyka

 1. Psychodietetyk zobowiązuje się do przestrzegania zasad poufności i etyki zawodowej. Dostęp do wszystkich zgromadzonych informacji dotyczących Podopiecznego ma wyłącznie Podopieczny i Dietetyk, a przetwarzanie informacji omówione zostało szerzej w Polityce Prywatności.
 2. Psychodietetyk posiada stosowne uprawnienia do udzielania porad i informacji dietetycznych oraz psychodietetycznych.
 3. Psychodietetyk zbiera dokładny wywiad zdrowotno-żywieniowy, który jest  podstawą indywidualnej oceny sytuacji, a następnie odpowiednio dobranej i dopasowanej interwencji dietetycznej, psychodietetycznej i aktywności fizycznej.
 4. Psychodietetyk przygotowuje podsumowanie zawierające streszczenie najważniejszych kwestii poruszonych podczas konsultacji i dostarcza Podopiecnzemu drogą mailową na wskazany adres e-mail w terminie 7 dni.
 5. W celu uzasadnionej potrzeby psychodietetyk kontaktuje się z Podopiecznym za pomocą poczty elektronicznej lub komunikatora Whatsapp, Skype, Messenger, Instagram. 
 6. Psychodietetyk zobowiązuje się do odpowiedzi na wiadomości w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze.
 7. Psychodietetyk nie odpowiada na wiadomości w weekendy i święta, oprócz sytuacji wyjątkowych lub po wcześniejszym ustaleniu.
 8. Psychodietetyk ma prawo zakończyć współpracę, jeżeli brak kontaktu ze strony Podopiecznego (brak odpowiedzi na wiadomości) przekracza 4 tygodnie. Nie obowiązuje wówczas zwrot niewykorzystanych środków.
 9. Psychodietetyk ma prawo odmówić przekazania informacji i narzędzi do redukcji masy ciała Podopiecznym, których masa ciała i/lub wskaźnik masy ciała (BMI) wskazują na niedowagę (BMI<18,5 kg/m2).
 10. Współpraca z Psychodietetykiem nie obejmuje tworzenia indywidualnych jadłospisów. 

§ 5 Prawa i obowiązki Podopiecznego

 1. Podopieczny osobiście udziela wszelkich niezbędnych informacji celem zebrania wywiadu zdrowotno-żywieniowego, który jest niezbędny do dostosowania interwencji przez Psychodietetyka, a ich zabezpieczenie opisane zostało w Polityce Prywatności.
 2. Podopieczny w trakcie współpracy zobowiązany jest podawać wyłącznie prawdziwe dane i informacje oraz każdorazowo informować o ich zmianach.
 3. W przypadku udzielenia przez Podopiecznego niepełnej lub nieprawdziwej informacji dotyczącej stanu zdrowia lub zaniedbanie aktualizacji informacji o zmianie, Psychodietetyk nie ponosi odpowiedzialności za następstwa stosowania się do zaleceń.
 4. Podopieczny ma obowiązek poinformować o wszelkich problemach zdrowotnych i psychologicznych pojawiających się w trakcie stosowania do zaleceń.
 5. Podopieczny ma prawo do konsultowania zaleceń z lekarzem rodzinnym, lekarzem specjalistą, psychologiem, psychoterapeutą czy inną kompetentną osobą ze środowiska medycznego, zorientowaną w stanie zdrowia i sytuacji Podopiecznego.
 6. Podopieczny ma prawo do kontaktu z Psychodietetykiem za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub komunikatora Whatsapp, Skype, Messenger, Instagram.
 7. Podopieczny ma prawo do jedzenia i picia podczas konsultacji. Picie nawet wskazane. 🙂
 8. Podopieczny ma prawo robić notatki podczas konsultacji.

§ 6 Przebieg współpracy

 1. Po złożeniu zamówienia w Sklepie lub wybraniu przez Podopiecznego terminu konsultacji, Dietetyk wysyła na adres e-mail informacje niezbędne przed pierwszym spotkaniem, tj. prośbę o przekazanie aktualnych wyników badań laboratoryjnych oraz prośbę o wypełnienie wywiadu zdrowotno-żywieniowego oraz dzienniczka żywieniowego i odesłanie na wskazany adres e-mail lub umieszczenie we wskazanym folderze chmury.
 2. Konsultacje realizowane są od poniedziałku do czwartku w godzinach 9-20 oraz w piątki w godzinach 9-16.
 3. Spotkania odbywają się w formie rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem wskazanego przez Podopiecznego komunikatora internetowego.
 4. Brak kontaktu w ciągu 15 minut po planowanym rozpoczęciu konsultacji równe jest z uznaniem konsultacji jako zrealizowanej. Dietetyk nie ma obowiązku zwrotu uiszczonej opłaty ani wyznaczenia zastępczego terminu.
 5. W razie problemów technicznych uniemożliwiających efektywne prowadzenie konsultacji możliwe jest przełożenie spotkania.
 6. W przypadku, gdy Podopieczny ma wyłączoną kamerę, Psychodietetyk nie ma obowiązku jej włączania.

§ 7 Odwoływanie i przekładanie konsultacji

 1. Dietetyk może w wyjątkowych sytuacjach odwołać konsultację z minimum 48 h wyprzedzeniem. Jednocześnie ustalany jest od razu priorytetowy nowy termin.
 2. Podopieczny ma prawo odwołać konsultację z minimum 24 h wyprzedzeniem.
 3. Podopieczny nie ma możliwości zmiany współpracy z konsultacji pojedynczej na pakiet konsultacji po rozpoczęciu pierwszego spotkania.
 4. Decydując się na współpracę w formie pojedynczej konsultacji Podopieczny zobowiązuje się do umówienia spotkania w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące.
 5. Decydując się na współpracę w formie pakietu konsultacji Podopieczny zobowiązuje się do rozpoczęcia współpracy w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące i wykorzystania pakietu w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od pierwszego spotkania (od momentu zakupu do 3 spotkania nie może minąć więcej niż 6 miesięcy)
 6. W przypadku urlopu Dietetyka, Pacjent zostaje wcześniej poinformowany, a okres współpracy zostaje przedłużony o liczbę dni, o którą Dietetyk jest na urlopie (nie dotyczy świąt). 

§ 8 Płatności, zwroty i wymiany

 1. Wszystkie możliwe formy płatności zostały wskazane w § 5 Regulaminu sklepu.
 2. W przypadku wykupienia współpracy psychodietetycznej w formie pakietu spotkań, nie ma możliwości zwrotu należności Podopiecznemu za niewykorzystane spotkania niezależnie od powodu ich niewykorzystania.
 3. Wszystkie aspekty odstąpienia od umowy o wykonanie świadczenia zostały wskazane w § 9 Regulaminu sklepu.
 4. Podopieczny ma prawo wymiany współpracy psychodietetycznej w formie pojedynczej konsultacji na pakiet konsultacji do momentu rozpoczęcia pierwszego spotkania.
 5. Jeżeli nie wskazano inaczej, nie ma możliwości przekazywania części ze spotkań w ramach współpracy psychodietetycznej w formie pakietu spotkań osobie trzeciej. Cały pakiet przeznaczony jest dla Podopiecznego wskazanego jako osoba zawierająca umowę lub w przypadku opiekuna prawnego – osoby niepełnoletniej, której ma dotyczyć cały cykl spotkań.
 6. Istnieje możliwość zamówienia współpracy psychodietetycznej dla osoby trzeciej, np. w ramach prezentu. Wiąże się to jednocześnie z koniecznością opłacenia konsultacji/pakietu konsultacji przed ich wykonaniem i jednocześnie przez obowiązującą zasadę poufności, nie ma możliwości weryfikacji i potwierdzenia ze strony Psychodietetyka czy umowa została zrealizowana.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Konsultacje Psychodietetyczne mają charakter edukacyjny i nie zastępują porady lekarskiej i/lub psychologicznej. Podopieczny stosując się do przekazanych informacji bierze odpowiedzialność za swoje działania i stan zdrowia.
 2. Podopieczny przyjmuje do wiadomości, że przygotowane informacje, interwencje, zadania i porady opracowane są z dbałością o stan zdrowia fizycznego oraz psychicznego, według indywidualnej interpretacji stanu zdrowia, wyników badań, a także oparte są na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu Psychodietetyka. Świadczone usługo nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Podopiecznego, z uwagi na brak kontroli podejmowanych przez Podopiecznego decyzji oraz złożoność czynników środowiskowych mających wpływ na efekty.
 3. Wszystkie informacje zawierające dane osobowe, wywiad zdrowotno-żywieniowy, dzienniczek żywieniowy, a także wyniki badań laboratoryjnych przechowywane będą przez czas niezbędny do wykonywania usług względem Podopiecznego lub zgodnie z wymogami aktualnych przepisów prawa, obowiązku rachunkowego i podatkowego. Wszystkie informacje o przechowywaniu i przetwarzaniu danych omawia Polityka Prywatności.
 4. Dietetyk zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, o której każdorazowo poinformuje Podopiecznego.
 5. Do umów zawartych przed dniem dokonania zmiany Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dniu zawarcia umowy.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Wszystkie usługi, konsultacje i informacje przekazywane Podopiecznemu są dobrane indywidualnie i wiążą się z interpretacją wszystkich dostępnych danych. Zabronione jest rozpowszechnianie, kopiowanie, odsprzedawanie, publiczne lub indywidualne udostępnianie bez pisemnej zgody Psychodietetyka. Pacjent ma prawo do pobierania, drukowania i przetwarzania Materiałów na własny użytek, pod warunkiem nienaruszenia praw autorskich. Wszystkie Materiały są zabezpieczone.