Regulamin sklepu

Dzień dobry w przyprawionym sklepie! Ze względu na specyfikę oferty jaką tutaj znajdziesz, przypominam również o istnieniu regulaminu współpracy.

 1. Postanowienia ogólne
 2. Polityka prywatności
 3. Działalność sklepu
 4. Składanie zamówień
 5. Płatności
 6. Konto w sklepie
 7. Wymogi techniczne
 8. Udostępnianie Treści Cyfrowych bez nośnika
 9. Odstąpienie od umowy
 10. Odstąpienie od umowy – treści cyfrowe
 11. Reklamacje
 12. Odpowiedzialność
 13. Zmiany w regulaminie
 14. Postanowienia końcowe

Dla porządku – definicje

 1. Kinga Goździk, czyli założycielka i właścicielka serwisu przyprawiona.com, zameldowana ul. Krańcowa 56/31 61-036 w Poznaniu. Dalej również jako „administrator”.
 2. Użytkownik, czyli osoba korzystająca z podstrony „sklepik” w celach informacyjnych lub dokonuje zamówień za pośrednictwem sklepu. Użytkownik musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące przewidują inaczej.
 3. Konsument to osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnych w postaci zakupu produktu i/lub usługi w sklepie, niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku.
 4. Sklep, czyli serwis internetowy prowadzony przez administratora, dostępny w zakładce „sklepik” pod adresem przyprawiona.com/sklep.
 5. Usługa, czyli działalność lub korzyść nie posiadająca charakteru materialnego, którą jedna ze stron może zaoferować drugiej. Kinga Goździk oferuje m.in. współprace psychodietetyczne.
 6. Produkt to treści cyfrowe bez nośnika oferowane w sklepie.
 7. Treści cyfrowe bez nośnika, czyli dane cyfrowe w określonym formacie, zawierające określone treści (np. e-booki, zalecenia żywieniowe), które są wytwarzane, dostarczane i udostępniane przez Kingę Goździk w sklepie, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie. Przeznaczone do pobrania/instalacji i odtworzenia za pomocą urządzenia bez konieczności zapisania ich na nośniku materialnym.
 8. Urządzenie, czyli sprzęt elektroniczny, który pozwala Użytkownikowi pobierać, przechowywać i korzystać z treści cyfrowych bez wykorzystania nośnika (na przykład osobistego komputera, smartfona lub czytnika e-booków).
 9. Współpraca psychodietetyczna, czyli nawiązanie przez użytkownika kontaktu z Kingą Goździk w celu odpłatnego otrzymania specjalistycznej porady edukacyjnej z zakresu dietetyki, psychodietetyki i aktywności fizycznej. Współpraca obejmuje minimum jedno spotkanie w formie zdalnej (np. rozmowa telefoniczna, spotkanie na platformie komunikacyjnej).
 10. Terminarz to narzędzie elektroniczne służące do przedstawiania dostępnych terminów współpracy psychodietetycznej oraz umożliwiające użytkownikowi darmową rezerwację dogodnej daty i godziny spotkania. Złożenie rezerwacji przez użytkownika jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług.
 11. Zamówienie to złożenie oświadczenie woli użytkownika przy użyciu sklepu lub terminarza, określające rodzaj i ilość produktów i/lub usług dostępnych w sklepie, formę płatności oraz sposób i czas ich przekazania lub realizacji. Zamówienia można składać bez rejestracji, jak również po jej wcześniejszym dokonaniu, w zależności od statusu użytkownika.
 12. Rejestracja to jednorazowa czynność, podczas której nowy użytkownik zakłada konto. Zakładanie konta odbywa się za pomocą formularza dostępnego w sklepie.
 13. Konto to usługa elektroniczna oferowana użytkownikowi, który pod indywidualną nazwą (loginem) i samodzielnie, anonimowo generowanym hasłem, otrzymuje dostęp do zasobów w systemie administratora. W ramach prywatnego konta gromadzone są dane dobrowolnie przekazane przez użytkownika oraz informacje o dotychczasowych zamówieniach złożonych w sklepie.
 14. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, czyli potwierdzenie zawartej umowy pomiędzy użytkownikiem i sklepem. Umowa może dotyczyć udostępniania treści cyfrowych bez nośnika lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 15. Udostępnienie treści cyfrowych bez nośnika to odpłatne przekazanie dostępu przez Kingę Goździk treści cyfrowych bez nośnika na zamówienie użytkownika. Korzystanie z treści jest nieograniczone w czasie z obowiązkiem dostępu do aktualizacji przez okres 2 lat od przekazania produktu.
 16. Umowa o świadczenie usług to umowa zdefiniowana w art. 750 kodeksu cywilnego, która określa warunki świadczenia usług, które nie są uregulowane innymi przepisami i dotyczy usług realizowanych drogą elektroniczną.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej “Regulaminem”, określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz Kingi Goździk związane z korzystaniem ze Sklepu, Udostępnianiem treści cyfrowych bez nośnika oraz zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika.
 2. Obowiązkiem każdej osoby decydującej się na korzystanie ze Sklepu jest zapoznanie się z jego Regulaminem.
 3. Akceptując Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Regulamin jest nierozłączną częścią każdej umowy pomiędzy Kingą Goździk i Użytkownikiem, której przedmiotem są Usługi lub Treści Cyfrowe bez nośnika oferowane w Sklepie.
 5. Adres Sklepu i dane kontaktowe:
 6. Umowa Udostępniania treści cyfrowych bez nośnika oraz Umowa oświadczenie usług na rzecz Użytkownika, zawierana jest z wykorzystaniem Internetu, w tym strony internetowej, za pośrednictwem której działa Sklep.
 7. Komunikacja z Użytkownikami, w tym komunikacja w sprawie Zamówień, odbywa się głównie za pośrednictwem Internetu i poczty elektronicznej. Administrator może również skontaktować się z Użytkownikami za pośrednictwem dostępnych na rynku komunikatorów, np. czatu lub telefonicznie. 
 8. Pytania, wątpliwości i zastrzeżenia odnośnie Regulaminu, praw i obowiązków Użytkownika lub Administratora, związane z korzystaniem ze Sklepu, Udostępnianiem treści cyfrowych bez nośnika lub Umowy o świadczenie usług, mogą być zgłaszane przez Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@przyprawiona.com. Odpowiedzi będą udzielane przez Kingę Goździk, bez zbędnej zwłoki, także za pośrednictwem e-maila na adres, z którego wysłane zostało zapytanie.
 9. Poniesione przez Użytkownika koszty za korzystanie ze środków służących do porozumiewania się na odległość w całości pokrywa Użytkownik, według cen oferowanych przez stawki operatora telekomunikacyjnego, z którego Użytkownik korzysta.
 10. Korzystanie ze Sklepu wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i działającego konta poczty elektronicznej.
 11. Zamieszczone w Sklepie informacje dotyczące Usług lub Treści Cyfrowych bez nośnika, w tym ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, mają charakter zaproszenia do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 12. Wszelkie odchylenia od norm w działaniu Sklepu oraz reklamacje dotyczące usług świadczonych online mogą być składane Administratorowi za pośrednictwem adresu email kontakt@przyprawiona.com lub formularza kontaktowego dostępnego na stronie przyprawiona.com/kontakt/. Reklamacje Produktów mogą być zgłaszane zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu.

§ 2 Polityka prywatności

Kinga Goździk podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić Użytkownikom komfortowe i bezpieczne korzystanie ze Sklepu. Administrator szanuje prywatność Użytkowników oraz przestrzega odpowiednich wymogów prawnych. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych Użytkowników ma miejsce zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami ochrony danych osobowych. Wszelkie szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych, w tym zasady przetwarzania, cele przetwarzania i pliki cookies zostały opisane na stronie polityka prywatności.

§ 3 Działalność sklepu

 1. Za pośrednictwem Sklepu, za pomocą sieci Internet, Użytkownicy mogą:
  1. zawierać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia przy użyciu Sklepu lub Terminarza, w wiadomości e-mail przekazana zostaną Użytkownikowi informacje niezbędne do rozpoczęcia współpracy.
  2. uzyskać odpłatny dostęp do Treści Cyfrowych bez nośnika jakimi są zalecenia żywieniowe, zapewniając sobie dostęp do tych Treści bez nośnika oraz uzyskanie licencji, pozwalającej na korzystanie z Treści, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia przy użyciu Sklepu, w wiadomości e-mail przekazana zostaną Użytkownikowi informacje niezbędne do rozpoczęcia pracy nad przygotowaniem indywidualnych zaleceń żywieniowych.
  3. uzyskać odpłatny dostęp do Treści Cyfrowych bez nośnika, zapewniając sobie dostęp do tych Treści bez nośnika oraz uzyskanie licencji, pozwalającej na korzystanie z Treści, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W ciągu 24 godzin od dokonania płatności, Sklep wysyła Użytkownikowi wiadomość e-mail z linkiem do pobrania Produktów. Użytkownicy, posiadający Konto, mają dodatkowo możliwość pobrania Produktu poprzez zalogowanie się na stronie przyprawiona.com. W momencie otrzymania linku lub zalogowania się do Konta, Użytkownikowi zostaje udzielona licencja na korzystanie z Produktu.

§ 4 Składanie zamówień

 1. Przed zakończeniem zakupu Sklep przekaże Użytkownikowi następujące informacje:
  • szczegółowy opis Produktu i jego właściwości;
  • łączną kwotę zamówionych Produktów;
  • sposoby i terminy płatności;
  • sposoby i terminy realizacji usług.
 2. Aby dokonać Zamówienia, należy skorzystać z formularza dostępnego po naciśnięciu przycisku “Zamów” w podsumowaniu koszyka zakupów. W formularzu należy wskazać:
  • Imię i nazwisko;
  • adres e-mail.
 3. Aby złożyć zamówienie, Użytkownik musi wykonać następujące czynności:
  1. wybrać w Sklepie (podstrona Sklepik) Produkt poprzez kliknięcie przycisku “Dodaj do koszyka”;
  2. przejść do podstrony „Twój koszyk” i kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”podać adres e-mail, na który mają zostać dostarczone zakupione Treści Cyfrowe lub informacje o ich uzyskaniu,wprowadzić imię i nazwisko Użytkownika,wybrać sposób płatnościzapoznać się z Regulaminem Sklepu i zaakceptować jego postanowienia; ewentualnie wyrazić zgody marketingowe, co jest jednak dobrowolne;
  3. kliknąć w przycisk “Kupuję i płacę”.
 4. Po kliknięciu w przycisk “Kupuję i płacę”, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę podmiotu świadczącego usługi płatności online lub otrzyma wiadomość z danymi do przelewu zwykłego.
 5. Sklep zatwierdza zamówienie składane przez Użytkownika, aby je zrealizować:
  • po złożeniu Zamówienia przez Użytkownika, Sklep automatycznie wyśle potwierdzenie przyjęcia;
  • sklep może wstrzymać przyjęcie Zamówienia, jeśli będą występować wątpliwości dotyczące prawdziwości lub rzetelności danych w formularzu rejestracyjnym Użytkownika. W takim przypadku, Sklep skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia wątpliwości;
  • cena Produktu zostanie ustalona w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika i będzie wiążąca dla obu stron.
 6. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami ostatecznymi dla Użytkownika.
 7. Zakup nie wymaga Rejestracji w Sklepie i każdy Użytkownik może złożyć zamówienie jako „Gość”.

§ 5 Płatności

 1. W Sklepie akceptowane są następujące formy płatności:
  • bramka płatności elektronicznych HotPay;
  • przelew na wskazany numer konta:

82 1050 1520 1000 0097 0484 1106 (ING Bank Śląski)

IBAN: PL 82 1050 1520 1000 0097 0484 1106

Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Kinga Goździk

Krańcowa 56/31

61-036 Poznań

 1. Umowa Udostępniania treści cyfrowych (również zaleceń żywieniowych) staje się wiążąca po dokonaniu wpłaty ze strony Użytkownika, po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 2. Umowa świadczenia usług staje się wiążąca po potwierdzeniu złożenia Zamówienia w Sklepie lub dokonania rezerwacji terminu spotkania w formie zdalnej przy użyciu Terminarza. Umowa obowiązuje po dokonaniu płatności za świadczenie usługi (tzw. płatność z góry) oraz niezależnie od jej dokonania. Wówczas złożenia Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty po realizacji usługi.
 3. Termin płatności za nieopłacone, a wykonane usługi zostanie przedstawiony w rachunku dostarczonym Użytkownikowi nie później niż w 24 h po realizacji zamówienia i wynosi nie mniej niż 14 dni.
 4. Jeśli nie ustalono inaczej, Treści Cyfrowe bez nośnika zostaną wysłane do kupującego w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia na wskazany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail lub udostępnione na Koncie Użytkownika.
 5. Po dokonaniu zakupu na adres e-mail użyty podczas składania zamówienia zostanie wysłane jego potwierdzenie.
 6. Użytkownik, który dokonał Zamówienia w Sklepie, będzie otrzymywać wiadomości e-mail dotyczące przebiegu transakcji oraz powiadomienia o zmianach w niniejszym Regulaminie na adres podany przez siebie.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik nie dokonał płatności w terminie do 30 dni od dnia złożenia Zamówienia na treści Cyfrowe bez nośnika, Kinga Goździk jest uprawniona do anulowania zamówienia poprzez odstąpienie od zawartej umowy, które zostanie przekazane drogą mailową na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.

§ 6 Konto w sklepie

 1. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu i realizowania Zamówień, dzięki posiadaniu indywidualnego Konta, które jest tworzone po pomyślnym procesie Rejestracji.
 2. Użytkowanie Sklepu za pośrednictwem Konta posiada możliwość zakupienia Treści Cyfrowych bez nośnika, a także dostęp do wielu funkcji, w tym do wyświetlenia historii Zamówień czy pobrania treści cyfrowych z sekcji pliki do pobrania.
 3. Aby zarejestrować się w Sklepie, należy wypełnić formularz rejestracyjny, który znajduje się na stronie Rejestracja lub na stronie Zamówienie przed dokonaniem zamówienia.
 4. Konsumenci mogą również zamawiać w Sklepie bez utworzenia Konta Użytkownika jako „gość”. Cały proces zamówienia odbywa się wówczas za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail wiadomość od Administratora potwierdzającą utworzenie Konta.
 5. Po zarejestrowaniu się, Użytkownik ma prawo do logowania się na Konto za pomocą loginu i hasła, poprzez bezpośredni dostęp do strony internetowej Sklepu oraz podstronę Moje Konto.
 6. Użytkownik może użyć swojego adresu email jako login, który został podany podczas Rejestracji na stronie.
 7. Użytkownik ma obowiązek zabezpieczyć swoje hasło i login przed użyciem przez osoby trzecie. Aby zachować bezpieczeństwo, Użytkownik może w każdej chwili zmienić swoje hasło po zalogowaniu się do Konta.
 8. Jeżeli użytkownik nie pamięta hasła, może je zresetować poprzez opcję „Nie pamiętasz hasła?”, dostępną na stronie logowania. Po wpisaniu przez użytkownika adresu e-mail przypisanego do konta, otrzyma on wiadomość z wytycznymi dotyczącymi ustawienia nowego hasła.
 9. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z konta w dowolnym momencie poprzez samodzielne usunięcie konta po kliknięciu linku „Usuń konto” na stronie internetowej lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail kontakt@przyprawiona.com.
 10. Kinga Goździk będzie uprawniona do usunięcia Konta Użytkownika, jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, na podstawie orzeczenia właściwego organu, w tym sądu lub organu ścigania.

§ 7 Wymogi techniczne

 1. Aby Użytkownik mógł skorzystać z podstawowych funkcji Sklepu będzie potrzebny odpowiedni sprzęt elektroniczny (np. komputer, smartfon, drukarka) oraz oprogramowanie umożliwiające dostęp i przeglądanie sieci Internet. 
 2. Sklep nie zobowiązuje się do zapewnienia tego sprzętu i/lub oprogramowania.
 3. Aby korzystać ze Sklepu, Użytkownik musi posiadać aktywną skrzynkę pocztową. 
 4. Użytkownik będzie miał dostęp do szczegółowych informacji na temat wymogów technicznych potrzebnych do korzystania z Treści Cyfrowych bez nośnika, a także informacje na temat stosowanych zabezpieczeń, które będą zawarte w opisie Treści Cyfrowych bez nośnika. 
 5. Aby maksymalnie wykorzystać Produkty kupione w Sklepie, należy zainstalować poniższe oprogramowanie:
  • przeglądarka internetowej takiej jak Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge w wersjach 105.0 lub nowszych;
  • program umożliwiający otwieranie plików PDF, takiego jak Adobe Reader w wersji 10.0 lub WinRAR w wersji 6.0 lub nowszej.

§ 8 Udostępnianie Treści Cyfrowych bez nośnika

 1. Treści Cyfrowe bez nośnika będą udostępnione Użytkownikowi nie później niż w ciągu 24 godzin po otrzymaniu przez Administratora potwierdzenia dokonania płatności przez Użytkownika. 
 2. Udostępnienie może nastąpić poprzez udostępnienie pliku do pobrania na Urządzenie Użytkownika bezpośrednio w Sklepie, przesłanie Produktu na adres e-mail wskazany w trakcie składania Zamówienia lub udostępnienie pliku w ramach Konta Użytkownika w zakładce „Pliki do pobrania”. Informacja drogi udostepnienia Produktu zostanie wskazana podczas potwierdzenia złożenia Zamówienia. 
 3. Treści Cyfrowe bez nośnika będące zaleceniami żywieniowymi zostaną przekazane Użytkownikowi nie później niż 10 dni roboczych po dostarczeniu przez Użytkownika niezbędnych informacji do ich wykonania. Produkt zostanie dostarczony na adres e-mail wskazany w trakcie składania i opłacenia Zamówienia.
 4. Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa majątkowe lub prawa pokrewne do Treści Cyfrowych pozbawionych nośnika, pomimo udostępnienia ich bez nośnika. Wyjątkiem są przypadki wyraźnie wskazane przez prawo, w innych wymagana jest zgoda właściciela praw do treści cyfrowych. Brak akceptacji warunków licencji może uniemożliwić odtworzenie, pobranie lub zainstalowanie treści cyfrowych bez nośnika.
 5. Regulamin dotyczący korzystania z treści cyfrowych bez nośnika został opisany poniżej.

Użytkownikowi została udzielona niewyłączna licencja na nieograniczony czas i terytorium, dająca możliwość korzystania z Treści Cyfrowych bez nośnika, z zakresu obejmującego następujące pola eksploatacji:

 • Użytkownik powinien wprowadzić Treści Cyfrowe do pamięci Urządzenia
 • Użytkownik ma prawo odtwarzać Treści Cyfrowe wyłącznie do własnych celów osobistych, włączając osoby pozostające w związku osobistym z Użytkownikiem.

Użytkownik nie może dzielić się Treściami Cyfrowymi bez nośnika, kopiować, przekazywać, udostępniać, sprzedawać, publikować i wykorzystywać w inny sposób niż określony w Regulaminie.

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem, może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy Udostępnienia treści cyfrowych bez nośnika lub Umowy świadczenia usług, na zasadach określonych w Regulaminie. Co do zasady Użytkownik może odstąpić od umowy, której przedmiotem są Treści Cyfrowe bez nośnika lub świadczenie usługw terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Użytkownikom innym niż będący Konsumentami.
 2. Użytkownik nie ma prawa odstąpić od:
  • umowy o świadczenie usług, jeśli wcześniej wyraził zgodę na to, że po wykonaniu usługi straci prawo do odstąpienia od umowy, o czym został poinformowany przez Kingę Goździk przed rozpoczęciem usługi;
  • umowy, która została zawarta na aukcji publicznej;
  • umowy o udostępnienie treści cyfrowych bez nośnika lub sprzedaży, jeśli rozpoczęła się za zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po uprzednim powiadomieniu Użytkownika przez Administratora o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 3. Użytkownik, który zdecyduje się odstąpić od umowy, powinien poinformować o tym Administratora wyrażając jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu.
 4. Konsument ma możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które może mieć postać formularza odstąpienia od umowy lub jakiejkolwiek innej jednoznacznej deklaracji, na swój wybór, poprzez:
  • wpisanie danych do formularza dostępnego na stronie Kontakt;
  • wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@przyprawiona.com.
 5. W momencie odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za nieważną.
 6. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Administrator niezwłocznie wyśle Użytkownikowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia na adres jego adresu e-mail.
 7. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem okresu wyznaczonego w Regulaminie. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy dotyczącej Treści Cyfrowych bez nośnika w cenie promocyjnej. W tym przypadku Kinga Goździk zwróci Użytkownikowi kwotę zapłaconą za Treści Cyfrowe bez nośnika.
 8. Jeśli Użytkownik zrezygnuje z umowy dotyczącej dostępu do treści cyfrowych bez nośnika, Kinga Goździk zwróci mu całość otrzymanych od niego opłat związanych z danym Produktem. Zwrot wpłaty nastąpi w ten sam sposób, który Użytkownik wybrał, chyba że zdecyduje się na inną formę zwrotu, która nie będzie wiązała się z dodatkowymi kosztamidla Administratora.
 9. Użytkownik otrzyma od Kingi Goździk zwrot płatności niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia, w którymotrzymała oświadczenie o odstąpieniu od umowy Udostępnienia treści cyfrowych bez nośnika lub świadczenia usług. Ta sama metoda płatności, którą Użytkownik użył do pierwotnej transakcji, zostanie wykorzystana do zwrotu pieniędzy. Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy z ustaleniem numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot, zostanie nawiązany kontakt z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej w celu uzyskania numeru konta. 

§ 10 Odstąpienie od umowy – treści cyfrowe

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej dostarczenia treści cyfrowych bez nośnika w okresie 14 dni od jej zawarcia.
 2. Jednakże, na postawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Użytkownik nie będzie miał możliwości odstąpienia od umowy, jeżeli spełnione są jednocześnie następujące warunki:
  • Użytkownik wyraził zgodę na udostępnienie Treści Cyfrowych bez Nośnika przez Kingę Goździk przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. Upraszczając: tzn. dokonanie zakupu wiąże się od razu z prawem na pobranie produktu, więc nie ma 14 dni na zmianę decyzji;
  • Użytkownik został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy z powodu wyrażenia takiej zgody, przed jej udzieleniem. Upraszczając: jeżeli świadczenie zostanie rozpoczęte przed upływem 14 dni Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.
 3. Konsument wyraża zgodę na rozpoczęcie spełnienie świadczenia Przyjmując regulamin Użytkownik potwierdza, że zgadza się, aby Kinga Goździk dostarczyła Treści Cyfrowych bez nośnika przed upływem terminu, w którym można byłoby odstąpić od umowy, co oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy.

§ 11 Reklamacje

 1. Kinga Goździk zapewnia Użytkownikowi najwyższą jakość usług świadczonych zgodnie z zasadami określonymi w Sklepie i Regulaminie. Ponadto składa gwarancję dostarczenia Produktów bez wad.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację do Administratora, jeśli stwierdzi wady w dostarczonych Produktach lub jeśli Produkty nie są zgodne z opisem zawartym w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia albo opisem zamieszczonym w Sklepie (odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową, dawniej „rękojmia”).
 3. Reklamacja może zostać złożona na adres email kontakt@przyprawiona.com.
 4. Aby składać reklamację, Użytkownik musi podać swoje imię i nazwisko, numer zamówienia oraz opis wady.
 5. Jeśli w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji nie otrzymasz odpowiedzi, uznaje się, że Kinga Goździk uznała reklamację za uzasadnioną. O wyniku reklamacji oraz postepowaniu reklamacyjnym Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres wskazany przez Użytkownika w wysłanym oświadczeniu.
 6. Jeśli Użytkownik stwierdzi wadę, ma prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpienia od umowy. Administrator ma obowiązek niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad. Odstąpienie od umowy jest wyłączone, jeśli wada jest nieistotna.

§ 12 Odpowiedzialność

 1. Kinga Goździk gwarantuje jakość Treści Cyfrowych bez nośnika dostępnych w Sklepie. Wobec Użytkownika obowiązuje odpowiedzialność za Treści Cyfrowe bez nośnika wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym z tytułu odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową, dawniej „rękojmia”.
 2. Aby zapewnić właściwe działanie Sklepu, Adminstrator zastrzega, że Użytkownik nie może dokonywać działań mających zakłócić lub uszkodzić Sklep, szczególnie naruszając prawa osób trzecich oraz niedozwolone jest umieszczanie w Sklepie treści niezgodnych z przepisami prawa lub obraźliwych.
 3. Korzystanie z treści zamieszczonych przez Kingę Goździk w Sklepie, w tym znaków towarowych i innych oznaczeń odróżniających, jest udzielane wyłącznie w celu dokonywania Zamówień i realizacji praw związanych z Udostępnianiem treści cyfrowych bez nośnika. Wszelkie innego rodzaju korzystanie z tych treści wymaga uprzedniej zgody właścicieli praw własności intelektualnej.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przeszkody w działaniu lub dostępności Sklepu, których nie można było przewidzieć lub uniknąć za pomocą należytej staranności, w tym:
  • sklep nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez zewnętrznych dostawców;
  • wszelkie awarie urządzeń wykorzystywanych przez Użytkownika, błędy oprogramowania, a także konieczne bieżące działania związane z konserwacją Sklepu leżą po stronie Użytkownika;
  • Użytkownik nie jest uprawniony do dochodzenia roszczeń w przypadku ataków na system komputerowy lub usługę sieciową, takich jak DoS, DDoS lub Brute Force.
 5. Administrator podejmie działania, aby sklep był dostępny nieustannie, a w każdym przypadku niedostępności czas przywrócenia był możliwie najkrótszy. 
 6. Użytkownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z Regulaminem Sklepu, a szczególnie nie będzie wykorzystywał go: 
  • w sposób niezgodny z przepisami prawa;
  • w celu zakłócenia integralności Sklepu lub jego poszczególnych funkcji;
  • w celu uzyskania nienależnych korzyści lub spekulacji.
 7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z zakazów wskazanych w powyżej, Kinga Goździk zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia lub prawo odstąpienia od już zawartych umów w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W takim przypadku Użytkownik otrzyma zwrot zapłaconej ceny w terminie 14 dni od dnia otrzymania oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy ze strony Administracji.

§ 13 Zmiany w regulaminie

 1. Aby Użytkownicy mieli możliwość szybkiego i łatwego zapoznania się z treścią Regulaminu, został on udostępniony w Sklepie w formie pozwalającej na wyświetlenie go w dowolnym momencie.
 2. Kinga Goździk zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym rozdziale.
 3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszelkich spraw regulowanych w nim oraz związanych z zamówieniami składanymi przez Użytkownika od dnia ich ogłoszenia. Natomiast zamówienia złożone przed datą ogłoszenia zmian Regulaminu będą podlegać postanowieniom Regulaminu obowiązującym w dacie ich składania. 
 4. Nowa treść Regulaminu będzie niezwłocznie dostępna w Sklepie w zakładce “Regulamin sklepu“, a w tej samej zakładce opublikowane zostaną wszystkie wersje historyczne Regulaminu z podaniem okresu obowiązywania każdej z nich.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia żadnych uprawnień Użytkownika jako Konsumenta na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z tymi przepisami, stosuje się te przepisy.
 2. Wszelkie nieuregulowane kwestie reguluje się zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. O szczegółach dotyczących dostępu do tych procedur można dowiedzieć się w siedzibach rzeczników konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Klientom przysługuje wiele możliwości dochodzenia swoich praw poza sądem, w tym: 
  • skorzystanie z polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej i złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy Sprzedaży
  • wystąpienie z prośbą o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w celu polubownego zakończenia sporów między Klientem a sklepem.
  • Rzecznikiem konsumentów na poziomie powiatowym lub miejskim jak również organizacjami społecznymi zajmującymi się ochroną praw konsumentów, takimi jak Federacja Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, można uzyskać porady. Bezpłatny numer infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz adres e-mail porady@dlakonsumentow.pl służą do tego celu.
  • Platformę Online Disputes Resolution (ODR) można znaleźć pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Wszelkie sporne sytuacje, które wyniknąć mogą pomiędzy Kingą Goździk a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem, będą rozstrzygane według prawa polskiego przez sąd właściwy względem siedziby Kingi Goździk.

Poprzednie wersje regulaminu: